about us

תנאי שימוש

תקנון ותנאי שימוש

התנאים שלהלן מסדירים את היחסים בין הפורטל  ומפעיליו לבין הגולשים בפורטל, ובכפוף להוראות ולכללים המפורטים להלן ניתן יהיה לקבל את שירותי האתר, לרבות הפנייה לגורם מטפל ו/או מייעץ ולקבל מידע ו/או תכנים מסוגים ו/או נושאים שונים, לבצע חיפושים ועוד, בהתאם לצרכי הגולש ובהתאם לבקשתו (להלן ביחד: "השירותים").

הגדרות

"גולש/ת" או "משתמש/ת" – משמעו, כל אדם ו/או תאגיד ו/או גוף כלשהו העושה שימוש ו/או הגולש באתר באמצעות מחשב ו/או אמצעי אחר, לרבות תקשורת סלולארית.

"הפורטל" או "האתר" משמעו, לרבות מנהליו, מפעליו, יוזמיו, עובדיו, בעלי מניותיו, חברות אם, חברות קשורות, חברות בנות וכל מי מטעמו.

כל האמור בתקנון זה בלשון זכר מתייחס לשני המינים ונרשם כך מטעמי נוחות בלבד.  

כל האמור בתקנון זה בלשון יחיד משמעותו זהה גם ללשון רבים, בהתאם להקשר המדובר.

השימוש בשירותי  הפורטל ובתכנים המוצגים בו ככל שיוצגו (להלן: "התוכן") יעשה על ידי המשתמש בהתאם ובכפוף לתנאי השימוש דלהלן (להלן: "התנאים") יש לקרוא את התנאים בעיון רב, שכן השימוש בפורטל מהווה הסכמה לכל התנאים הכלולים בו.

התנאים יחולו על כל שימוש שיעשה על ידך בפורטל ויהווה את הבסיס המשפטי לכל דיון בינך לבין הפורטל.

הבהרה

שימוש בפורטל מהווה הסכמה מוחלטת כוללת ומפורשת המאפשרת לאתר לפעול להעברת מידע רלוונטי שנמסר על ידי הגולש לצדדים שלישיים בהתאם לשיקול דעתו של הפורטל, בכדי להעניק לגולש את שירותי הפורטל, השימוש בפורטל מהווה ויתור מצד הגולש על כל טענה בגין פגיעה בפרטיות הגולש ובסודיות בנוגע לפרטים שמסר מרצונו ובגין כל טענה לנזק ישיר או עקיף בשל כך.

כללי

גלישה ו/או כניסה לאתר ו/או שימוש בשירותים מבטאת ומהווה הסכמה מצדך לתנאים.
אם אינך מסכים לתנאים, כולם או חלקם, אינך רשאי לעשות שימוש בפורטל ו/או בשירותים לכל מטרה שהיא.


הפורטל שומר לעצמו את הזכות לעדכן את התנאים, מעת לעת, לפי שיקול דעתו הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש והתנאים המעודכנים יחייבו מרגע פרסומם בפורטל.

בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין התנאים לבין כל פרסום אחר, מכל סוג ומין, יגברו הוראות התנאים העדכניים והן אשר תקבענה.

האתר נועד אך ורק לשימוש אישי ולא לשימוש מסחרי ו/או סיטונאי ו/או עבור צד ג', אלא אם צוין אחרת במפורש. הגולש ישמור בסוד, לא יגלה ולא יעביר, לאחר או לאחרים, את שם המשתמש שניתן לו ו/או את סיסמאותיו האישיות.

אין לעשות שימוש כלשהו במאגרי הנתונים של הפורטל או כל חלק מהם ללא אישור מראש ובכתב של הפורטל.

קניין רוחני

זכויות היוצרים והקניין הרוחני בפורטל בשירותיו ובכל חומר ו/או תצלום ו/או איור הנכללים בפורטל הינם של הפורטל, או של צדדים שלישיים שהעניקו לפורטל הרשאה להשתמש בהם במסגרת האתר והשירותים כאמור. בכלל זה, ומבלי למעט מכלליות האמור, הפורטל הינו הבעלים הבלעדי בשמות ובסימנים המסחריים של האתר, בפטנטים ובמדגמים של האתר, בין שהם רשומים ובין שאינם רשומים, בזכויות יוצרים, בסודות מסחריים הכרוכים בהפעלת האתר ובהענקת השירותים, בעיצוב האתר, במידע הטכנולוגי הכרוך בהפעלתו, לרבות אך מבלי לגרוע, תוכנות, יישומים, קבצים גראפיים ואחרים, קודי מחשבים, טקסטים ו/או כל חומר אחר הכלול בו – למעט תכני הגולשים כהגדרתו של מונח זה להלן (להלן: "המידע"). אין להעתיק, להפיץ, לשכפל, להציג בפומבי, או למסור לצד שלישי את המידע ו/או כל חלק הימנו. אין לשנות, לפרסם, לשדר, להעביר, למכור, להפיץ או לעשות שימוש מסחרי כלשהו, במידע ו/או בכל חלק הימנו, אלא בהיתר מראש ובכתב מאת הפורטל.

הגבלת אחריות

הפורטל אינו מתחייב שהשירותים הדיגיטליים לא יופרעו, יינתנו כסדרם בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות, ויהיו חסינים מפני גישה בלתי מורשית למחשבי הפורטל או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים בחומרה, בתוכנה, בקווים ובמערכות התקשורת, אצל הפורטל, מי מספקיו ו/או מי מטעמו.

אספקת השירותים ע"י הפורטל תלויה, בין היתר, בצדדים שלישיים, והפורטל אינו אחראי לכל מעשה או מחדל של צדדים שלישיים ולא יהיה אחראי לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה ו/או פגיעה שיגרמו לגולש ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה ו/או בקשר עם כל מעשה או מחדל כאמור.

הפורטל אינו אחראי לתוכן, לצורה, למהימנות, לאמינות ולדיוק של תכני הגולשים כהגדרתם לעיל המועברים לאתר, ובכלל זה אינו אחראי לפגיעה או להפרה של זכויות קניין רוחני כלשהן, לרבות סימנים מסחריים וסודות מסחריים, זכויות של פרטיות בקשר עם תכני הגולשים או בקשר עם שימוש אחר כלשהו של גולשים בפורטל ובשירותים המוצעים והנכללים בו.

הפורטל אינו אחראי לדעות ו/או לתכנים ו/או למסרים של הגולש אשר מועלים לאתר ו/או שנמסרים לכל שירות אחר של הפורטל והוא אינו אחראי לפרסום המידע הכלול בפורומים ו/או בבלוגים ו/או בצ'אטים ו/או באלבומים ו/או בכל שירות אחר של הפורטל, ברבים ככל שיהיו כאלה. כמו כן, הפורטל אינו אחראי לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה שיגרמו לגולש כתוצאה מאחסון ו/או שימוש ו/או הפעלה של האתר ו/או השירותים, לרבות עקב פגיעה בזכויות קניין, זכויות יוצרים, סימנים ושמות מסחריים, סודות מסחריים, פטנטים ומדגמים, בין שהם מוגנים ובין שאינם מוגנים ו/או עקב פגיעה בפרטיות.

המידע, המוצרים והשירותים הכלולים בפורטל אינטרנט זה מוצגים כפי שהועברו על ידי נותן השירותים צד ג' ועשויים להכיל טעויות, אי-דיוקים או שגיאות שלאתר אין אחריות עליהם. כמו כן נערכים כל העת שינויים במידע שבאתר הפורטל ו/או ספקיה השונים רשאים בכל עת להכניס שינויים בפורטל.

אין להסתמך על כל מצג בדבר ההתאמה, האמינות, העיתוי המתאים ומידת הדיוק של המידע, התוכנה, המוצרים, השירותים והגרפיקה הנלווית הכלולים בפורטל אינטרנט זה.

הגולש מצהיר כי ידוע לו שכל מידע, טקסט, מוסיקה, צליל, תוכנה, גרפיקה, וידאו וכל חומר אחר שפורסם או הועלה לאתר ו/או לכל שירות אחר של הפורטל הוא באחריותו הבלעדית של הגולש ו/או של נותן השירות שהינו צד שלישי וידוע לו ששירותי האתר מבוססים על כך והוא אחראי בלעדית לתכנים ו/או לתמונות ו/או לקבצים אחרים שהועלו ו/או נשלחו באמצעותו אל האתר ו/או מי מנותני השירותים מטעמו.

הגולש מתחייב שכל מסר, מידע, טקסט, תוכנה, מוסיקה, צליל, תמונה, גרפיקה, וידאו וכל חומר אחר שפורסם או נשלח על ידו לאתר יהיה הולם ולא יפגע בשום זכות של אדם אחר, לרבות זכויות פרטיות של צד ג', קניין רוחני וזכויות יוצרים.

הגולש לא יעלה לאתר כל תוכן או חומר בלתי חוקי, מאיים, מוציא דיבה ו/או לשון הרע, חומרי תועבה, פורנוגרפיה, גזענות או כל חומר אחר הפוגע בצנעת הפרט ו/או הכלל, חומר שעלול לפגוע ו/או להטריד גולשים אחרים. הגולש לא יפרסם ו/או יעלה לאתר ו/או לכל שירות אחר של הפורטל תוכן וכל חומר שעשוי לפגוע ברגשות הציבור, העשוי להוות ו/או לעודד התנהגות פלילית או להקים עילה לתביעה אזרחית או להפר בכל דרך אחרת הוראת כל דין. הגולש לא יאסוף נתונים על גולשים אחרים ולא יספק מידע על פעולות בלתי חוקיות. כמו כן הגולש לא יעלה לאתר חומר פרסומי ומסחרי כלשהו ולא ינהג בכל דרך העלולה לגרום לפורטל נזקים (לעיל ולהלן: "התכנים האסורים").

הפורטל אף אינו שולט, אינו מפקח ואינו אחראי על המידע ו/או שירותים המסופקים ו/או המפורסמים על ידי אחרים ו/או באמצעותם, בין במישרין ובין בעקיפין, ובכלל זה שירותים ואתרי תוכן של אחרים אליהם קיים קישור (Links) מתוך האתר. הפורטל אינו מתחייב כי כל הקישורים יהיו תקינים וכי בכל עת ניתן יהיה באמצעותם להגיע לאתר אינטרנט פעיל.

כל שימוש והסתמכות של הגולש על כל תוכן, מידע, פרסומות, שירותים, מוצרים, דעות ועמדות המוצגים או המפורסמים בפורטל ו/או במי מנותני השירותים שלו נעשה על פי שיקול דעת הגולש ועל אחריותו הבלעדית.

במידה והגולש יתקשר עם גורמים שלישיים בהפניית הפורטל, כל תנאי ההתקשרות יסוכמו ישירות בין הגולש לבין הגורמים השלישיים, והפורטל לא יהא צד להתקשרות. הפורטל אינו אחראי בשום דרך, ולא יישא באחריות כלשהי, על נזקים ו/או טענות אחרות, שתהיינה לגולש כתוצאה מהתקשרויות אלה.

לא תהיה לגולש כל טענה, תביעה, או דרישה כלפי הפורטל בגין טיב המידע, השירותים והמוצרים המפורסמים ו/או המסופקים בפורטל, יכולתם, מגבלותיהם והתאמתם לצרכים של הגולש והוא מוותר בזה על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כאמור כנגד הפורטל ו/או כנגד מי מטעמו בגין עצם ההפניה ו/או טיבה ו/או התאמתה.

פרסום תכני הגולשים או הצבת קישור בפורטל על ידי הפורטל לא תתפרש כהצעה לגולש, כהבעת תמיכה, עידוד, הסכמה או מתן חסות של הפורטל לתכנים ו/או לשירותים המוצעים על ידי אחרים. כל הסתמכות של הגולש על כל תוכן, מידע, פרסומות, מוצרים, דעות ועמדות המוצגים או המפורסמים באתרים אליהם קיימת אפשרות הפניה כאמור, לרבות במידע, תוכן, דעות ועמדות המוצגות או המפורסמות שם, נעשה על פי שיקול דעת הגולש ועל אחריותו הבלעדית.

הפורטל אינו אחראי בגין כל נזק ישיר, עקיף, מקרי, תוצאתי, אי יכולת להשתמש, אובדן נתונים ו/או אובדן הרווחים או עיכובים הנובע בעקבות או כתוצאה מהשימוש בשירותים ו/או בכל מידע, תכנים, שירותים או מוצרים בפורטל ו/או שניתן לגשת אליהם באמצעות האתר, אף אם הפעיל פיקוח כלשהו על נותני השירותים עבור האתר ומשתמשיו ו/או על התכנים שבאתר או שניתן לגשת אליהם או לצפות בהם באמצעות האתר, ואף אם נודע לו על האפשרות לנזק שכזה, שעלול להיגרם לגולש ו/או לצד שלישי כלשהו, וזאת בכל הקשור והנוגע לאתר ו/או לשירותים, לשימוש בהם, לאי יכולת להשתמש בהם, לביטולם, הגבלתם או להפסקתם.

היה והפורטל ניסה מרצונו הטוב ולפנים משורת הדין, לסייע בפתרון בעיה ו/או פנייה של גולש, סיוע זה לא יתפרש בשום אופן כמטיל אחריות כלשהי על הפורטל.

בשום נסיבות לא תחול על הפורטל ו/או מי מטעמו אחריות כלשהי בגין נזק ישיר, עקיף, דמי נזיקין עונשיים, נזק מקרי, מיוחד או תוצאתי, ו/או כל נזק אחר מכל סוג ומין, לרבות, ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, דמי נזיקין הנובעים או קשורים בכל דרך שהיא בשימוש בשירותים, בגין עיכוב בשימוש או באי יכולת להשתמש בו, או בכל מידע, מוצר, שירות  שהושגו באמצעות השירותים, ו/או הנובעים בכל דרך אחרת מן השימוש בשירותים, בין בהתבסס על הסכם ובין בנזיקין, בין באחריות מוחלטת, ו/או כל עילה אחרת,.

הפורטל אינו מתחייב כי כל הקישורים יהיו תקינים וכי בכל עת ניתן יהיה באמצעותם להגיע לאתר אינטרנט פעיל.

מידע מסחרי

הפורטל אינו אחראי לתוכן הפרסומים המפורסמים בפורטל ע"י מפרסמים. כל חומר פרסומי שהועלה לאתר ע"י מפרסם הוא באחריותו הבלעדית. הפורטל אינו עורך ו/או מפקח על התכנים הפרסומים המועלים לאתר ואינו אחראי לתכנים המופיעים בהם. עם זאת, הפורטל שומר לעצמו את הזכות להוריד פרסומת על פי שיקול דעתו הבלעדי, במידה וזו תימצא פוגעת.

הפורטל אינו אחראי לאמור בתכנים ובמודעות המופיעים באתר ולמען הסר ספק, הפורטל אינו ולא יהיה צד לכל עסקה כאמור. הגולשים והמשתמשים הרשומים מוותרים בזאת, על כל טענה ו/או תביעה כנגד הפורטל ו/או מי מטעמו ביחס למידע, פרסומים ותכנים כאמור. עם זאת, הפורטל שומרת לעצמה את הזכות להוריד פרסומת על פי שיקול דעתה הבלעדי, במידה וזו תימצא פוגעת.

הגנת הפרטיות

הגלישה בפורטל והשימוש בשירותים הכלולים בו מהווה הסכמה מצידך לכך שהפורטל יוכל לבצע פיקוח ממוחשב על השימוש שאתה עושה בשירותים באמצעות "עוגיות" ו/או אמצעים דומים. הפורטל רשאי להשתמש בכל מידע כאמור, לצורך בקרה ו/או פיקוח ו/או פיתוח ו/או שמירה על איכות השירותים, רמתם ותקינותם ו/או לצורך קיום הוראות כל דין, ו/או לצרכיו ובכלל זה שירות וסקרים של הפורטל.

הפורטל מקפיד לשמור על הוראות כל דין ובכלל זה על הוראות חוק הגנת הפרטיות והוא ישמור על פרטיות הגולשים ולא יגלה מידע שנמסר לו למי שאינו רלוונטי לשירותי האתר .

בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א – 1981, הנך מאשר, כי ידוע לך והנך נותן הסכמתך לכך, כי הפרטים אותם מסרת בעת הרשמתך לאתר הינם נכונים ומדויקים ונמסרו על ידך מרצונך החופשי. עוד ידוע לך והנך נותן הסכמתך לכך, כי הפרטים כאמור בסעיף זה ישמרו במאגר המידע הרשום של הפורטל (להלן: "מאגר המידע") וכי הפורטל יהא רשאי לעשות בהם שימוש, בין היתר למטרות גבייה, דיוור ישיר וקשר עם הלקוח, מתן שירות ללקוחות, ניהול מאגר מכוח חובה בדין, ניהול מועדון לקוחות, ניהול מכירות, שיווק וגיוס לקוחות. היה ותהיה מעוניין/ת להוסיף ו/או לתקן מידע שמסרת ו/או להימחק ממאגר המידע הנ"ל, תוכל לעשות זאת באמצעות פנייה אל הפורטל.

הנך מאשר, כי ידוע לך והנך נותן הסכמתך לכך, כי הפורטל יהיה רשאי לעשות שימוש במידע לצורך פנייה אליך בהצעות לשירותים ו/או מוצרים אחרים ו/או נוספים הניתנים על ידי הפורטל ו/או צדדים שלישיים לרבות בדרך של דיוור ישיר ושירותי דיוור ישיר, מסרונים (SMS), פקסימיליה, מערכת חיוג אוטומטי ודוא"ל.

דברי פרסומת

בגלישה בפורטל ובשימוש בשירותים וכל עוד לא הודעת לפורטל אחרת, הרי שהינך מסכים כי הפורטל יעשה שימוש בפרטיך לשם קבלת עדכונים ו/או חומר ו/או מידע פרסומי ו/או שיווקי באמצעות כתובת ה- e-mail  שלך. אם אינך מסכים לכך עליך להודיע על כך בכתב לפורטל.

הסכמתך כאמור לעיל מהווה הסכמה לשיגור דברי פרסומת על פי חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 40), התשס"ח – 2008 (להלן: "החוק"). מובהר כי על אף הסכמתך כאמור, אתה תהא רשאי לחזור בך מהסכמה זו על ידי משלוח הודעת סירוב לפורטל בכתב או בדרך בה שוגר אליך דבר הפרסומת.

כל עוד לא ביטלת את הסכמתך לקבלת דברי פרסומת, הרי שהפורטל יהא רשאי, בהתאם להוראות החוק, להשתמש בפרטיהם של משתמשים רשומים ו/או להעביר את פרטיהם של משתמשים רשומים לצדדים שלישיים על מנת לחשוף את המשתמשים הרשומים לעדכונים ו/או חומר שיווקי העשוי להיות רלוונטי לגביהם, בין באימייל, בין במסרונים (SMS) ובין בדרכים אחרות, בין חומרים שהמשתמש ברשום יבחר לקבל על ידי שירשם לשירות במקום הייעודי בפורטל, ובין חומרים שהפורטל ו/או צדדים שלישיים יבחרו להעביר למשתמש הרשום. משתמש רשום שאינו מעוניין בכך, יוכל לבטל אופציה זו בעת הרישום כמשתמש רשום.

ניתוק, הפסקה ושינויים

טריזזה תפעל לפי שיקול דעתה הבלעדית וללא צורך במסירת הודעה על כך לגולש, לרבות חסימה ו/או הגבלה ו/או הפסקת השירותים בכל מקרה בו גולש עשה שימוש העלול לגרום להפרעה לשירותים ו/או לגולשים אחרים ו/או לצדדים שלישיים באופן המהווה עוולה אזרחית או פלילית, או באופן המעורר חשד לכך שהגולש פועל בניגוד לתנאים המפורטים.

כמו כן רשאי הפורטל לנתק או להגביל או להפסיק את אספקת השירותים בכל עת, לרבות אך מבלי לגרוע, לצורך ביצוע פעולות תחזוקה או הקמה חיונית או מיידיות במערכות המשמשות אותו, בעתות חירום לאומי או מסיבות של בטחון לאומי.

אין בחסימה, בהפסקה או בהגבלת השירותים, כאמור לעיל, כדי להטיל על הפורטל אחריות כלשהי, ו/או כדי לגרוע מחובתו של הגולש לנהוג בכל עת בהתאם לתנאים.

הפורטל יוכל לשנות מעת לעת את מבנה האתר, מראהו, את השירותים המוצעים בו וכל עניין אחר בפורטל – והכל, ללא צורך בהודעה מוקדמת ולגולש לא תהיה כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי הפורטל בהקשר זה.

הצהרות והתחייבויות הגולשים

בנוסף, ומבלי לגרוע מכלליות האמור בתנאים, מצהיר כל גולש ומתחייב כלפי הפורטל כדלקמן:

-כי הוא בן 18 לפחות, או שהוא מתחת לגיל 18 ועדכן וקיבל את אישור הוריו בדבר הרשמתו לאתר, וכי הגולש והוריו הסכימו לתנאי הגבלת האחריות ולכל התנאים המפורטים לעיל ולהלן.

-לא להשתמש ו/או להעלות לאתר תכנים ו/או תמונות ו/או קטעי וידאו אשר מכילים אופי מאיים, בוטה, גזעני, או מעליב, או חומר פורנוגרפי או בעל אופי מיני בוטה או שעלול לפגוע ברגשות הציבור; ובדיני מדינת ישראל-כי במידה ויפר זכויות יוצרים ו/או פגיעה בפרטיות של צד ג' מכל סוג בכל הקשור לכל שירות של הפורטל, לרבות העברת פרטים ומסמכים שאינן שלו / תמונות ו/או תכני וידאו לאתר, כאשר הוא אינו הבעלים החוקיים של המסמכים / הזכויות בתכנים המועלים ובקשר עימם, הוא מייפה את כוחו של הפורטל להסיר מעצמו כל אחריות ולהעביר אל הגולש כל תביעה בנושא;

-מבלי לגרוע מהאמור לעיל, רשאי הפורטל לתבוע ממפר הזכויות כאמור, שיפוי בגין הנזקים שנגרמו לו כולל הוצאות משפטיות ושכר טרחת עורכי דין.

-כי ידוע לו שכל מידע, טקסט, חומר אחר שנשלח ו/או פורסם ו/או הועלה על ידו לאתר בצורה פרטית הוא באחריותו הבלעדית והוא אחראי בלעדית לתוכן שהועלה;או מסר לאתר לצורך מתן שירותי האתר.

-לא להעלות לאתר חומר שידוע לגולש שהוא שקרי או מטעה.

-לא לכלול כל חומר המהווה לשון הרע על אדם;

-לא לכלול כל חומר שפרסומו נאסר לפי הוראות כל דין;

-לא להסית לגזענות, לפגיעה באדם אחר, לרצח או לעבירה על החוק;

-לא לפרסם פרטים אישים של גולשים אחרים או מספרי טלפון;

-לא להשתמש בשירותים של הפורטל לצורך ביצוע מעשה או פעולה האסורים עפ"י כל דין;

-להשתמש בשירותים בהתאם לתנאים, להוראות כל דין ובכפוף להוראות הפעלה ולהנחיות שימסרו לו, מעת לעת, ע"י הפורטל;

-לא לחדור לחומר ו/או לקבצי מחשב שלא כדין ו/או להעביר תוכנת מחשב, קוד מחשב או יישום הכוללים נגיף-מחשב ("וירוס"), לרבות תוכנות-עוינות הידועות כסוס-טרויאני, תולעים (Worms), ואנדלים (Vandals), יישומים מזיקים (Malicious Applications) וכיו"ב, למחשבים אחרים ו/או להשתמש או להפריע למחשבים אחרים בניגוד לחוק המחשבים, התשנ"ה – 1995;

-לא לשלוח הודעות דואר אלקטרוני באופן המעורר תלונות מצד המקבלים;

-לא לכלול כל חומר הנוגע לקטינים ומזהה אותם, את פרטיהם האישיים או מענם ודרכי ההתקשרות עימם אלא אם ניתנה מראש הסכמת שני ההורים או האפוטרופוס החוקי;

-לא לכלול סיסמאות, שמות משתמש ופרטים אחרים, המאפשרים שימוש בתוכנות מחשב, קבצים דיגיטליים, אתרי אינטרנט או שירותים הטעונים הרשמה או תשלום, בלא תשלום או הרשמה כאמור;

-לא לכלול כל חומר העלול להטעות.

-לא לכלול כל חומר העלול להטעות צרכן, כמשמעות הדברים בחוק הגנת הצרכן, תשמ"א- 1981;

-לא להפנות לכל קישור (link) או לתת הפניה אחרת לחומר שפרסומו נאסר לפי מסמך זה;

-לשמור בסוד ו/או לא לגלות ו/או לא להעביר לאחר או לאחרים, את סיסמאותיו האישיות (אם וככל שיימסרו לו כאלה על ידי הפורטל, ובכלל זה שם משתמש וסיסמת כניסה) ו/או את אמצעי הגישה לרשת האינטרנט, אשר יימסרו (אם יימסרו) לו ע"י הפורטל, אלא אם קיבל את הסכמת הפורטל לכך, מראש ובכתב.

גולש שינהג בניגוד לאיזה מהתחייבויותיו כמפורט לעיל – יחסם, לא יינתן לו שירות, והפורטל יהיה רשאי, מבלי לפגוע בזכויותיו האחרות, לחסום אותו ולמנוע ממנו לגלוש בפורטל ולצרוך שירותים באמצעותו. גולש שהורחק על ידי הפורטל ו/או נמנעה כניסתו לא יהיה רשאי לחזור ולגלוש גם תחת שם משתמש אחר.

הגולש יפצה וישפה את הפורטל מיד עם קבלת דרישה לעשות כן, בגין כל נזק ו/או הפסד ו/או אובדן ו/או הוצאה, מכל מין וסוג שהוא, לרבות הוצאות משפטיות, אשר נגרמו או ייגרמו לפורטל ו/או לצד שלישי כלשהו, והקשורים במישרין או בעקיפין לתכני הגולש המופיעים בפורטל ולכל מסמך / שמסר לאתר לצורך השירות מהאתר  וזאת לפי דרישתו הראשונה של הפורטל, והוא מוותר באופן מלא, סופי, מוחלט ובלתי חוזר על כל טענה או דרישה כלפי הפורטל בקשר עם התכנים האמורים, הגלישה בפורטל והשימוש בשירותים האמורים.

הדין החל וסמכות השיפוט

דיני מדינת ישראל יחולו על התנאים ועל כל הנובע מהם או הכרוך בהם, התנאים יפורשו על פיהם, וכל סכסוך או שאלה משפטית בקשר אליהם תובא להכרעה בערכאה השיפוטית המוסמכת בפורטל

בכל שאלה או בקשה הנוגעת לשימוש בפורטל תוכל לפנות לפורטל בעמוד יצירת קשר.

ביטול ושינוי הזמנה

מובהר בזה כי התחייבות טריזזה  לרכוש בעבור הנוסעים כרטיסי טיסה, בתי מלון , הפלגות, שירותי השכרת רכב ושירותי תיירות נוספים, תהיה מותנית בכל עת בזמינות השירות בפועל. בכל מקרה של אי זמינות השרות, תפעל טריזזה כמיטב יכולתה, בלי להתחייב לאספקת חלופה, אל מול נותני השירותים בפועל לשם מציאת חלופה ולהעבירה ללקוח. טריזזה לא תהיה אחראית לכל מעשה או מחדל, של חברות תעופה, בתי מלון ו/או צדדים שלישיים אשר מהם רכשה את השירותים. טריזזה תפעל כמיטב יכולתה על מנת לייצג את האינטרס של הלקוח בפני אותו גורם.

FORCE MAJOR – טריזזה לא תישא באחריות כלשהי ו/או בחבות בגין כל אי ביצוע או עיכוב בביצוע, כתוצאה מנסיבות בלתי צפויות שמעבר לשליטתה ו/או שלא יכלה לחזות ולהיערך אליהן מראש לרבות כוח עליון, כוחות טבע, כשלים במערכת חשמל, תקשורת לווין או רשתות, גישה בלתי מורשית או גניבה, סכסוכי עבודה או שביתות כלליות, מגיפות ו/או מגבלות שיוטלו עקב מגיפת הקורונה.

בכל עסקה אשר מסופקת כולה בחו"ל יחולו תנאי הביטול הקבועים בהזמנה ובהתאם למדיניות הביטול וההחזר של הספק, לטריזזה לא תהיה חבות ו/או אחריות כלשהי לכל טענה מצד הלקוח בנוגע לתנאי ו/או אפשרויות ביטול ו/או דמי ביטול ו/או מדיניות ההחזרים של כל ספק בעסקאות אשר מסופקות במלואן בחו"ל (טיסות שאינו לישראל או מישראל, מלונות בחו"ל, השכרת רכב בחו"ל וכיוצ"ב)

עסקאות שהשירות בהן ניתן בחלקו /במלואו בישראל

על בקשה לביטול הזמנה שאושרה וחלק ממנה מסופק ומבוצע בישראל יחולו דמי ביטול בהתאם לתנאים הקבועים בחוק הגנת הצרכן,  סעיף 14 ג' (להלן: "החוק") או בתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה) (להלן: "התקנות") כמפורט להלן:

הלקוח יהא רשאי לבטל את העסקה באמצעות הודעת דוא"ל אל שירות הלקוחות אשר תימסר לו במועד ביצוע ההזמנה, בתוך 14 יום ממועד עשיית העסקה או מיום קבלת המסמך המכיל את הפרטים, לפי המאוחר מבניהם, אלא אם מועד ביטול העסקה חל בתוך 7 ימים שאינם ימי מנוחה קודם למועד תחילת השרות במכר מרחוק, או 18 ימים שאינם ימי מנוחה קודם למועד תחילת השרות במכר רגיל עד ליום 1.1.13 ו-14 ימים שאינם ימי מנוחה קודם למועד תחילת השרות מתאריך זה ואילך ובתנאי השירותים אינם ניתנים במלואם בחו"ל.

דמי הביטול שייגבו בגין הביטול יהיו בגובה של 5% משווי ההזמנה המבוטלת או 100 ש"ח, הנמוך מביניהם עבור כל אדם בהזמנה.

בנוסף, תגבה טריזזה דמי טיפול בסך 50 $ (דולר ארה"ב)  על כל שינוי ו\או ביטול שיבוצע לאחר מועד אישור ההזמנה, בין אם על ידי הלקוח ובין אם על ידי ספק השירותים, וזאת ללא קשר לדמי הטיפול שייתכן וייגבו על ידי ספקי השירותים בפועל כמפורט בהזמנה.

ביטול יתבצע באמצעות הודעת ביטול באחת מהדרכים המפורטות, בהתאם לפרטי הקשר שנמסרו ללקוח:

בעל פה – בטלפון שמספרו ___________או בהודעה בעל פה במקום העסק.

באמצעות דואר רשום –  לכתובת _____________.

באינטרנט – בעסקה שניתן להתקשר לגביה עם צרכן באמצעי זה

בכל אמצעי אחר שקבע השר

במידה ויום קבלת ההודעה הינו יום שבתון בארץ או בחו"ל ייחשב יום הביטול/שינוי כיום העבודה הראשון שלאחר השבתון.

טריזזה תהא רשאית לבטל עסקה במקרה ונפלה בהצעה טעות קולמוס, בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאור המוצר ו/או במקרה של תקלה טכנית או תקלה אחרת.

מידע ללקוח

אזרח ישראלי המבקש לצאת מן הארץ אחראי לשאת עימו את המסמכים הבאים:

דרכון – דרכון שברשותכם בתוקף ל – 6 חודשים לפחות ממועד חזרתכם המתוכננת ארצה. תמיד שאו צילום של דרכונכם לפני היציאה מהארץ ושימרו את הצילומים בנפרד.

אשרות כניסה – באחריותכם לדאוג לאשרות כניסה למדינות בהן תרצו לבקר. ודאו את הצורך באשרה עם הקונסוליה של המדינה בה תרצו לבקר. מומלץ להוציא את כל אשרות הכניסה בארץ, גם אם מועד הביקור מאוחר ותוקף האשרה יפוג. חידוש אשרת ביקור בחו"ל קל יותר. במקרים רבים לא ניתן יהיה לקבל אשרה בחו"ל אם הבקשה המקורית לא הוגשה בארץ.

אישור יציאה מהארץ – חותמת אישור יציאה מצה"ל חייבת להופיע בדרכון לגברים עד גיל 45 ולנשים שאינן פטורות עד גיל 37. נדרש אישור יציאה מיוחד ליוצאים לחו"ל דרך מצרים.

במידה וברשותך תעודת מעבר עליך לדווח  על כך לסוכן הנסיעות בהקדם האפשרי

ביטוח

על הלקוח לדאוג לביטוח מתאים, מקיף ונרחב לפי צרכיך, לרבות פוליסת ביטוח אישי ומטען. את הזמנת הביטוח יש לבצע לפני הנסיעה. מומלץ כאמור לרכוש פוליסת ביטוח בכל חברה שתמצא לנכון. אם לא תעשה כן – תחול האחריות הבלעדית לתוצאות אי העשייה עליך.

תרופות וחיסונים – עליכם לבדוק את הצורך בתרופות וחיסונים במדינות בהן תבקרו. התייעצו עם הרופא האישי שלכם ופנו למשרד הבריאות או לאחד המרכזים הרפואיים המתמחים בנושא.

תשלומים

במועד ביצוע ההזמנה נדרש ביצוע תשלום מלא, את התשלום יש לשלם באמצעות כרטיס אשראי. המחירים הנקובים במטבע זר מחושבים לפי שער מכירה של העברות והמחאות גבוה שנקבע ביום העסקים שקדם למועד התשלום בפועל. החזר יינתן בשקלים או ביורו או בדולרים, על פי שיקול דעתה הבלעדי של טריזזה ובהתאם להתנהלות מול הספק ולפי שער מזומנים נמוך בניכוי דמי רישום, ביטול ותוספות אשראי עד 45 ימי עסקים לאחר הביטול. במקרה של ביטול מצד המארגן ובכפוף לאישורו, יוחזר לנוסע במטבע שנקבע ע"י טריזזה.

סה"כ לתשלום הינו לפי שער המכירה להעברות והמחאות כפי שפורסם ע"י בנק בישראל ביום העסקים שקדם למועד התשלום, למעט בגין הזמנת שרותי תיירות המתבצעים במלואם בחו"ל, לרבות שירותי לינה, השכרת רכב ושיט שלא נרכשו במסגרת חבילה הכוללת גם כרטיסי טיסה, אשר לגביהם יחויב הלקוח לפי שער מזומנים גבוה כפי שפורסם על ידי בנק בישראל ביום העסקים שקדם למועד התשלום.

הבטחת מחיר – הלקוח יוכל להבטיח את הצעת המחיר שניתנה לו ביחס להזמנתו רק לאחר ביצוע התשלום המלא בגין ההזמנה.

טיסות כללי – הטיסות מבוצעות על ידי חברות תעופה סדירות ו/או שכר וביצוען כפוף לתנאים המפורסמים ע"י חברות התעופה ו/או מנהלי התעופה האזרחיים.

המסלול וזמני הטיסות, נמצאים באחריותן הבלעדית של חברות התעופה וייתכנו מקרים בהם יהיו שינויים בזמני הטיסות אף ללא הודעה מוקדמת על כך.

חלקן של הטיסות מופעלות בשיטת ה – Code Sharing (טיסות משולבות) ואין טריזזה אחראית לשילובים אלו כמו גם לשינויים במועדי הטיסות ו/או במסלוליהן, ועל כן לא תיענה כל דרישה להחזר או פיצוי בגין הוצאות או עגמת נפש שנגרמו לנוסע עקב השינויים במועדי הטיסות ו/או בחברות התעופה.

לא תמיד הטיסות הינן ישירות ולעיתים טיסה נוחתת נחיתת ביניים בדרכה כמו גם בחזרתה. במקרים חריגים של רישום יתר לטיסה ע"י חברות התעופה (דבר המותר לחברות התעופה ואשר אינו בשליטת המארגנים) יאלצו נוסע בודד או חלק מקבוצת נוסעים לטוס בטיסה שונה. במקרה שכזה עושות חברות התעופה את מירב המאמצים על מנת לצמצם את אי הנוחות שנגרמת לנוסע.

כל הטיסות מוגבלות לתנאים המפורטים בכרטיסי הטיסה ו/או על גבי עטיפת כרטיס הטיסה/נסיעה.

הארוחות המסופקות בטיסות הן באחריותה הבלעדית של חברת התעופה.  טריזזה אינה יכולה להתחייב בפני הנוסע שיקבל אוכל מיוחד (כשר, צמחוני וכו'), גם אם הזמין אותו מראש. יש להדגיש כי קיימות טיסות שכר אשר בהן כלל לא מוגשות ארוחות.

מטען וכבודת יד – כרטיסי הטיסה במחלקת תיירות למרבית היעדים בעולם מתירים לנוסע כבודה במשקל של 20 ק"ג + כבודת יד במשקל 5 ק"ג בלבד. בטיסות ישירות לצפון אמריקה מתירות חברות התעופה מטען המוגדר כ – 2PC (בד"כ 2 מזוודות שמשקלן יחדיו לא עולה על 70 ק"ג) ובכל מקרה יקבע עניים כבודת היד והמטען בכל עסקה ספציפית בהתאם לתנאי הספק ו/או חברת התעופה וללקוח לא תהיה כל טענה לטריזזה בהקשר זה.

חברות התעופה רשאיות לגבות תוספת תשלום בגין משקל עודף לרבות כבודת יד לפי תעריף שנקבע על ידן וע"פ שיקול דעתן הבלעדי.

אין חברות התעופה מתחייבות לקבל כבודתו של נוסע באותה טיסה יחד עימו, אם עלתה הכבודה על המותר, אף אם שילם בגין המשקל העודף.

במקרים חריגים אלו תגיע הכבודה על טיסה אחרת, באחריותה של חברת התעופה.

במקרה של אבדן ו/או נזק למטענכם בתחנת היעד בחו"ל, עליכם לפנות למשרד סוכן השינוע באולם הנוסעים הנכנסים ולדאוג למלא טופס אובדן/נזק למטען.

שימו לב! תינוקות עד גיל שנתיים אינם זכאים להטסת כבודה ולמקום ישיבה. אין אפשרות להתחייב על מקומות ישיבה מסוימים בטיסה ו/או על שורות ראשונות במטוס. הזמנת עריסת תינוק הינה בגדר בקשה בלבד ותלויה באישור חברות התעופה ובאחריותן.

אחריות בתי מלון –  טריזזה משמשת כמתווכת בין סיטונאי התיירות לבין הנוסע. השירותים המוצעים מבוצעים על אחריותם של סיטונאי התיירות למיניהם. טריזזה אינה אחראית על הפעלתו היום-יומית של המלון, לרבות תקינות מערכותיו, שעות הפעלת מיזוג האוויר, החלפת המצעים בחדרים, חימום מי הרחצה וכו'.

חשוב לדעת: דרגות בתי המלון נקבעות על ידי משרד התיירות המקומי בכל ארץ ואינן ניתנות להשוואה עם המלונות בארץ או בין ארצות שונות. אנו מחוייבים להציג את בתי המלון לפי דרגתם הקבועה ע"י המוסדות הרשמיים באותה מדינה גם אם אינם זהים ברמתם למלונות באותה דרגה בישראל או בכל מדינה אחרת.

מלונות בדרגת Tourist Class הם בדרך כלל מלונות הדומים ברמתם ל – 2 כוכבים. מלונות אלה הם מלונות פשוטים ובסיסיים ביותר.

שובר המלון מזכה את הלקוח בלבד בשירותים ובמועדים הנקובים בו בלבד, בהתאם לכללים הנהוגים בטריזזה.

השובר אינו ניתן להסבה ו/או המרה. אי ניצול השירותים המפורטים בשובר, כולם או מקצתם, לא יקנה ללקוח כל זכות תביעה או החזר כספי.

שינויים/ביטולים בארץ – על הנוסע להודיע לסוכן הנסיעות על כוונתו לשנות/לבטל את ההזמנה.

באירופה: בהתאם להוראות הספק הספציפי.

בארה"ב: בהתאם להוראות הספק הספציפי.

דמי השינוי והביטול דלעיל ניתנים לשינוי וכפופים לשיקול דעתם של ספקי בתי המלון בחו"ל ובכל מקרה לא יחולו לגבי הזמנות בתקופות תערוכות, כנסים וחגים מיוחדים.

ביטולים בחו"ל – ביטול השירותים בחו"ל ע"י הנוסע ייעשה בכתב בלבד בהודעת דוא"ל לשירות הלקוחות של טריזזה ושל הספק כפי שנמסרו לו במועד ביצוע ההזמנה. על הנוסע לקבל אישור מהספק בחו"ל או מבית המלון על מועד הביטול ודמי הביטול שנגרמו כתוצאה מכך. בכל מקרה יחויב הנוסע בדמי טיפול בסך לילה אחד מתוך ההזמנה ובנוסף בדמי הביטול שיידרשו ע"י הספק בחו"ל.

מובהר כי ישנן עסקאות בחו"ל אשר אינן ניתנות לביטול וככל שעניין זה צוין במועד ביצוע ההזמנה ובתנאיה לא תהיה ללקוח כל טענה ו/או דרישה כלפי טריזזה בהקשר זה.

מה חשוב לדעת לגבי בית המלון – שעת כניסה לחדרים כמקובל בעולם כולו הוא מ – 14:00. במקרים בהם המלון אינו מלא לחלוטין, ניתן לעיתים לקבל את החדרים מוקדם יותר אך הדבר תלוי בזמינות החדרים במלון באותו זמן. לא ניתן להבטיח מראש קבלת חדר מוקדם יותר אלא אם משלמים על לילה נוסף.

הגעה מאוחרת – יש להודיע לטריזזה עם ביצוע ההזמנה על שעת ההגעה למלון. בתי המלון אינם מתחייבים לשמור חדרים לאחר השעה 18:00 במידה ולא קיבלו על כך הודעה מוקדמת.

עזיבת חדרים במלון – מתבצעת עד השעה 12:00 בצהרים וזאת ללא כל קשר למועד יציאת הטיסה חזרה. עזיבה מאוחרת יותר עלולה להיות כרוכה בתשלום נוסף ויש לתאמה מראש עם הקבלה. אישור הדבר תלוי בזמינות החדרים ובתפוסת המלון באותו יום.

ברוב המלונות מתאפשרת השארת חפצים עד ליציאה לטיסה בחדר מזוודות, אך יש להיות ערים לבעייתיות הביטחונית בהשארת המטען האישי ללא השגחה ויש לדווח על כך לבודק הביטחוני בעת ההתייצבות לטיסה.

 חדר לשלושה/ארבעה – במקרה של הזמנת חדר לשלושה/ארבעה, שימו לב! בתי המלון לרוב, נוהגים להכניס מיטה שלישית/רביעית לחדר זוגי. לעיתים המיטות הנוספות הן מיטות מתקפלות.

חדר זוגי – ברוב בתי המלון, בחדרים הזוגיים ישנן מיטות נפרדות. אין כל אפשרות להבטיח מראש מיטה כפולה, אף אם הוזמנה מראש.

 היצע ע"פ הקיים (Run of the House) – הזמנות מתבצעות עבור חדר במלון אך אין באפשרות טריזזה להבטיח מראש מיקום ספציפי לחדר ע"פ דרישת הלקוח לא בקומה ולא בצד המבוקשים.

בקשות מיוחדות – אין טריזזה יכולה להתחייב על בקשות מיוחדות כגון: קומה גבוהה, נוף לים או לבריכה וכו', אלא אם נתקבל והועבר תשלום בעבורם. חברתנו תשמח להעביר את בקשותיכם לספק התיירות הרלוונטי.

 רישום יתר – במקרה של רישום יתר בבית המלון, רשאי הסוכן המקומי ו/או בית המלון ו/או המארגן לשנות ע"פ אחריותו הבלעדית את האכסון, למלון אחר ברמה דומה. לטריזזה אין כל אחריות ו/או שליטה על כך.

 מיזוג אויר – אין הפעלת מיזוג האוויר באחריותה של טריזזה והיא לא תוכל לשאת בכל אחריות באשר להפעלתו של המיזוג בבית המלון. הפעלת המיזוג הינה באחריותו של בית המלון בלבד וכפופה לחוקי המדינה.

 שירותים נוספים – שירותים נוספים בבית המלון כגון: חנייה, סאונה, חדר כושר וכו' ניתנים בחלקם תמורת תשלום.

 בכל בעיה שמתעוררת במהלך השהייה במלון, חובה לפנות למשרד הקבלה של המלון או לספק המקומי שפרטיו מופיעים על השובר ו/או למוקד החרום של החברה שמספרו +9725333345442, על מנת להגיע לפתרון הולם כבר במהלך החופשה.

 נופשונים וחבילות נופש מיוחדות

טיסות –

הטיסות הן באחריותן הבלעדית של חברות התעופה השונות. שעות הטיסה, מסלוליהן ושדות התעופה להמראה ו/או נחיתה, עלולים להשתנות, לעיתים אף ללא הודעה מוקדמת.  טריזזה אינה אחראית לשינויים במועדי הטיסות או במסלוליהן, ועל כן לא תיענה כל דרישה להחזר או פיצוי בגין הוצאות או עגמת נפש שנגרמו לנוסע עקב השינוי במועדי הטיסות.

על הנוסע מוטלת החובה לוודא את מועדי הטיסות ונתיביהן בעת ביצוע ההזמנה, בעת קבלת הכרטיס ובעת אשרור הטיסה חזרה לארץ.

הנוסע רשאי לשאת עמו במטוס כבודה בהתאם למפורט בהזמנה ובתנאי הטיסה הספציפית כפי שהוצעו על ידי הספק. מטען עודף יחויב בתשלום עפ"י התעריף שיקבע על ידי חברת התעופה מעת לעת.

הארוחות המסופקות בטיסות הן באחריותה הבלעדית של חברת התעופה.  טריזזה אינה יכולה להתחייב בפני הנוסע שיקבל אוכל מיוחד (כשר, צמחוני וכד'), גם אם הזמין אותו מראש. יש להדגיש כי קיימות טיסות שכר אשר בהן כלל לא מוגשות ארוחות .

 בתי מלון

השעה המקובלת לכניסה לחדרים בבתי המלון היא 14:00, היציאה עד השעה 12:00, וזאת ללא קשר למועדי הטיסות. במקרה של הגעה מאוחרת, בתי המלון אינם מחויבים לשמור את החדרים אחרי השעה 18:00, אלא אם כן קבלו על כך הודעה מראש.

מניין הימים כולל את יום היציאה מישראל ויום החזרה לישראל, גם אם הם ימים חלקיים בלבד. זמני היציאה וההגעה מישראל וחזרה נקבעים בידי חברת התעופה ואין אנו מתחייבים להשלים את הימים למלאים.

דירוג המלון ובסיס האירוח מצוין בשובר שבידכם. אם מצוין כי בסיס האירוח הוא חצי פנסיון, הכוונה היא (לרוב) לארוחת בוקר וארוחה עיקרית. ברוב בתי המלון הארוחה העיקרית היא ארוחת ערב, ואין אפשרות להמירה בארוחת צהרים.

בסיס ארוח הכל כלול משמעו 3 ארוחות ביום + שתייה קלה + הטבות נוספות הנתונות לשיקול דעתו של בית המלון בלבד.

החלוקה לחדרים מתבצעת על פי היצע החדרים הפנויים באותו יום, על כן אין אפשרות להבטיח מראש חדר במיקום מסוים.

אם הזמנתם חדר ל- 3 או 4 אנשים, קרוב לודאי שיצרפו לחדר הזוגי מיטות מתקפלות נוספות ו/או ספות נפתחות. בחדרים הזוגיים יש לרוב מיטות נפרדות, ולא מיטה זוגית כפולה. אין אפשרות להבטיח את סוג המיטות מראש.

רישום יתר משמעותו שהמלון בתפוסה מלאה ואין חדר פנוי למרות הזמנתכם. במקרה כזה הסוכן המקומי או בית המלון רשאים להעבירכם למלון אחר ברמה דומה.

מיזוג אויר קיים בחלק מבתי המלון, אך במדינות מסוימות הפעלתו נעשית במרוכז על ידי הנהלת בית המלון בשעות מוגבלות בלבד, על פי שיקול דעתם או בהתאם לתקנות המדינה.

*לקוח/ה יקר/ה לידיעתך ייתכן ותידרש לתת כרטיס אשראי בינלאומי לערבון בעת קבלת החדר בבית המלון וזאת בהתאם למדיניות בתי המלון בכל יעד ויעד."

 נציגים וסיורים מקומיים

סיורי הבחירה המוצעים לנוסעים על ידי בית המלון ו/או על ידי הנציגים המקומיים של ספקי השירות, מאורגנים, נמכרים ומבוצעים על ידי משרדים מקומיים ו/או נציגים מטעמם. ל טריזזה אין כל שליטה או אחריות על טיולים אלה.

Secured By miniOrange