about us

הסכם התקשרות

הסכם התקשרות זה (להלן "ההסכם") הינו בין טריזזה בע"מ (להלן "החברה"), אשר מציעה חבילות לינה במלונות, המתקבלות מספקים שונים המקושרים למלונות ("להלן "הספקים"), ומפורסמות באתר החברה (להלן "האתר" ו- "חבילות לינה"), לבינך, אדם פרטי או עסק, המעוניין לשווק ולמכור את חבילות הלינה שמציעה החברה, באופן פרטני או כחלק מחבילות נופש (להלן "הסוכן"). סימון המשבצת המאשרת קבלת תנאי הסכם זה ייחשבו להסכמה מלאה ובלתי מסויגת מצדך כי קראת, הבנת, ואתה מסכים לתנאי הסכם זה, ולפיכך הינך מתבקש לקוראם בעיון רב בטרם ביצוע האמור לעיל, ולנהוג על פי הכתוב בהם. החברה שומרת על זכותה להכניס שינויים בתנאי הסכם זה, על פי שיקול דעתה הבלעדי, ולפיכך, המשך עבודה בשיתוף פעולה בינך לבין החברה, לאחר פרסום תנאים מעודכנים, מהווה את הסכמתך לכל שינוי כאמור.

 

הואיל       והחברה מקשרת בין רוכשים של חבילות לינה, לבין ספקים המציעים חבילות לינה במלונות שונים;

 

והואיל      והסוכן מעוניין להתקשר עם החברה, לשם ביצוע פעולות שיווק ומכירה של חבילות לינה, באופן עצמאי, וללא קשר לחברה, והכל בהתאם ובכפוף לתנאים ולמגבלות המפורטים בהסכם זה;

 

לפיכך הצדדים מצהירים ומתחייבים כדלהלן:

 

 1. מהות ההתקשרות [הסוכן מפרסם חבילת נופש או לינה. הסוכן גובה את התשלום בגין הלינה. הסוכן דואג לגבות מהלקוח את הסכום שמתחלק בינינו לבין עוד גורם אם יש לו בחבילת נופש
  • הסוכן ישווק וימכור חבילות לינה ו\או חבילות נופש אשר יבנה ללקוחות שונים, אשר ישלבו חבילות לינה מבין אלו המופיעות באתר החברה, ללקוחות אשר פרטיהם יסופקו לו על ידי החברה)אשר יהיו מעוניינים לרכוש חבילות לינה, או חבילות נופש הכוללות לינה ("הלקוחות"), וזאת באמצעות שיווקן במדיות לקבוצות שונות (בפייסבוק, באינסטגרם, בווטסאפ ובטלגרם או בכל מדיה אחרת), בין הימים א-ה באופן קבוע תוך כדי שהוא מציע לפחות 4 חבילות שונות ליום או יותר.
  • הסוכן יספק ללקוחות את כלל המידע אשר ניתן להפיק אודות כל חבילה, אשר מפורט באתר, ולא ישמיט כל מידע אשר חיוני לתת אותו או לחלופין לא יוסיף כל מידע אשר אינו נכון מדויק ועדכני אודות החבילה.
  • כל נתוני המכירות אשר יבצע הסוכן, יסוכמו בטבלה חודשית בנוסח שיספק הסוכן לחברה.
  • לסוכן תינתן אפשרות להוסיף ולגבות מהלקוחות, עמלה בשיעור שונה לכל חבילה שימכור, בהתאם לשיקול דעתו, אשר תתוסף למחיר חבילת לינה כפי המפורסם באתר (להלן "העמלה").
  • מובהר לסוכן כי לחברה אין כל אחריות בכל הנוגע לטיבה, איכותה, ותכולתה של חבילה או לכל אלמנט הקשור לשביעות הרצון של הלקוח ממנה, וכי כל טענה תביעה או דרישה שתהיה ללקוח, הנוגע לחבילות שירכוש באמצעות הסוכן, תתבצע ישירות מול הספק ו\או הסוכן. הסוכן מתחייב לוודא כי הלקוחות מודעים להתניה זו.
  • הסוכן ישווק חבילות נופש אך ורק למי שגילו מעל לגיל 18.

 

 1. הצהרות והתחייבויות הצדדים
  • הסוכן מתחייב: (א) כי אין כל איסור ו/או הגבלה ו/או מניעה כלשהם, בין על פי דין ובין על פי הסכם, להתקשרותו בהסכם זה ועל ביצוע התחייבויותיו על פי הסכם זה, והתקשרותו בהסכם זה וביצועו על ידו, אינו מהווה ולא תהווה הפרה של התחייבות כלשהי שלו או ניגוד עניינים מסוג כלשהו מצידו (ב) כי ישווק את חבילות הנופש ו\או חבילות הלינה ללקוחות באופן מקצועי, אדיב, וכי לא ישדל כל לקוח לרכוש חבילת נופש ו\או חבילת לינה ולא ימסור כל מידע אשר אינו מדויק מלא ועדכני אודות חבילת נופש ו\או חבילת לינה. (ג) כי השיווק והמכירה של חבילות הנופש ו\או חבילת לינה יעשה על ידו באופן אישי, ולא ניתן להמחאה או להעברה. (ד) כי יקדיש לשם שיווק ומכירה של חבילות הנופש ו\או חבילות הלינה מידיעותיו, ניסיונו, זמנו ומרצו וכי יפעל כמיטב יכולתו ובנאמנות לקידום החברה והצלחתה. (ה) כי יבצע את מחויבויותיו תוך שמירה על הוראות הדין וכי ישתף פעולה עם החברה ויפעל בתום לב ובדרך המקובלת בכל הנוגע להתקשרותו בהסכם זה. (ו) כי החברה מתקשרת עימו בהסכם זה בהתבסס על סמך ההצהרות, המצגים וההתחייבויות שלעיל ולהלן, שניתנו על ידו.
  • החברה מצהירה ומתחייבת כי כלל המידע הנוגע לחבילות הלינה שתספק באמצעות אתר החברה יהיה מלא מדויק ועדכני, (ג) כי אין כל מניעה או הגבלה להתקשרותה בהסכם זה או לקיום כל תנאיו, לרבות על פי הסכם או הדין החל.

 

 1. היעדר יחסים
  • מובהר כי הסוכן הינו קבלן עצמאי נותן שירות וכי אין בהסכם זה בכדי ליצור בין הצדדים יחסי עובד מעביד ו/או יחסי שותפות מכל מן וסוג שהוא או בכדי לתת לצד אחד את הזכות לחייב את הצד השני. מתן השירותים ומילוי התחייבויות הסוכן עפ"י הסכם זה יבוצעו על ידו כקבלן עצמאי, הפועל על סיכונו ואחריותו הוא, וכי אין בהוראות ההסכם כדי להטיל על החברה אחריות ו/או חבות כלשהי בגין מעשיו ו/או מחדליו של הסוכן כלפי אדם ו/או גורם כלשהו.

 

 1. תמורה ותנאי תשלום
  • הסוכן יאסוף את פרטי כל הלקוחות המעוניינים להזמין חבילות לינה, לרבות צילומי דרכונים ואמצעי תשלום, ולאחר מכן יבצע הזמנה ידנית באתר, אשר במסגרתה יחויב חשבון הלקוח ויועבר התשלום לחברה.
  • בגין כל הזמנה שתבוצע ותשולם במלואה, ולא תזוכה במסגרת המועדים הקיימים בדין, יהיה זכאי הסוכן לקבל 50% מסך העמלה, בצרוף מע"מ ("עמלת הסוכן").
  • הסוכן יהיה זכאי לעמלת הסוכן אך ורק 14 ימים לאחר מועד עזיבת הלקוח את המלון או סיום הנופש שהזמין.
  • בכל מקרה שבו תזכה החברה לקוח כלשהו עבור תשלום כלשהו אשר בגינו שולמה עמלת סוכן, עמלה זו תקוזז מעמלת הסוכן של החודש העוקב לזיכוי.
  • עמלת הסוכן תיקבע על ידי החברה וחישובי החברה יהוו ראיה מכרעת לחישובם
  • הסוכן יגיש בקשה לעמלת הסוכן בין ה15 ל20 לכל חודש, בעבור עמלות סוכן שהבשילו בחודש שקדם לו, והיא תשולם עד ל10 לחודש שלאחר מכן.
  • הסוכן מתחייב להוציא לחברה חשבונית מס כדין, עבור כלל הסכומים שיועברו לו, אחת לחודש, וכן כל מסמך אחר הנדרש על פי הדין ו/או לבקשת החברה.
 2. תקופת ההסכם וביטול
  • הסכם זה יהיה בתוקפו החל מתאריך אישורו על ידי הסוכן באמצעות סימון המשבצת הרלוונטית בתחתיתו. כל צד יהיה רשאי לבטל את התקשרותו בהסכם זה בהודעה מראש ובכתב של 14 ימים לצד השני, באמצעות דואר אלקטרוני או במכתב רשמי. החברה תהיה רשאית לסיים הסכם זה, בכל מקרה שבו יפר הסוכן את הסכם זה, ולא יתקן ההפרה בתוך 7 ימים ממועד הודעה על הפרה, או מיידית ככל ולא ניתן לרפא את ההפרה. עם סיום הסכם זה, לא תהיה כל התחייבות או מחויבות כלפי הסוכן.
 3. ניגוד אינטרסים, סודיות ואי תחרות
  • הסוכן ימנע מכל פעילות אשר יש בה משום ניגוד אינטרסים עם פעילותה של החברה.
  • הסוכן ו/או מי מטעמו לא יקבל כל רווח נסתר לרבות עמלות, זכויות וטובות הנאה כלשהן, בקשר עם התקשרותו עם החברה ו\או בקשר עם ביצוע השירותים על פי הסכם זה ו\או מלקוחות או גורמים הקשורים למתחריה של החברה ו\או מכל לקוח פרטי כלשהו.
  • הסוכן מצהיר ומתחייב כי במשך תקופת ההתקשרות וכן לאחריה (ללא הגבלת זמן), הוא ישמור בסודיות מוחלטת ולא יבצע כל שימוש בכל מידע או ידיעות הקשורים, במישרין או בעקיפין, לעסקי ו/או פעילותה של החברה, וכל מידע הקשור אליה ו/או לחוג לקוחותיה ו/או ספקיה, ו/או לעסקים הקשורים בצורה כלשהי לחברה, לרבות מידע או ידע טכני, עסקי, כלכלי, מסחרי או אחר, אשר הגיע אליו ו/או לרשותו במהלך או עקב התקשרותו עם החברה ואינו בגדר נחלת הכלל, ולרבות תוכן הסכם זה (להלן: "הידע הסודי").
  • מבלי לגרוע מהוראות סעיף 6.3 לעיל, הסוכן מתחייב כי כל עוד הוא מספק שירותים לחברה, ובמשך תקופה של 12 חודשים לאחר מכן, הוא לא יפעל ולא יתקשר עם ספקים של חבילות אשר החברה משווקת אותן ו\או לקוחות של החברה שרכשו חבילות לינה מהחברה ו/או עם אדם או גוף המתחרה בחברה, במישרין או בעקיפין, בין כשכיר, שותף או יועץ או באופן עצמאי או בכל צורה אחרת, ללא הסכמת החברה בכתב ומראש.
  • מבלי לגרוע מהוראות סעיף 6.3 לעיל, הסוכן מתחייב כי כל עוד הוא מספק שירותים לחברה ובמשך תקופה של 12 חודשים לאחר מכן ימנע הסוכן מכל התקשרות או פעילות המתחרה או עשוייה לפגוע באינטרסים של החברה ו/או במוניטין שלה ו/או בכל הקשור לפעילותה, בין כשכיר, עצמאי, מנהל, שותף, נציג יועץ, בעל מניות, בין בעצמו ובין בגוף משפטי אחר שבהשתתפותו, לרבות הימנעות מפנייה ו/או קשר מקצועי-מסחרי אל מתחרי החברה ו/או לקוחות החברה ו\או ספקי החבילות.

 

 1. קניין רוחני

מוסכם בזה כי אין בהסכם זה בכדי להעביר או לשתף או להמחות או לתת רשיון בקניין רוחני מכל מין וסוג שהוא, וכי כלל הזכויות בקניין הרוחני של החברה הינם וישארו בכל עת רכושה הבלעדי של החברה. מובהר כי רשימת הלקוחות שתועבר לסוכן כמו גם כל מידע הקשור להסכם זה, מהווים קניין רוחני של החברה השייך לחברה ואשר לסוכן לא תהא הזכות לבצע בו כל שימוש, למעט לצורך הסכם זה, וכל עוד הינו בתוקף בלבד.

 

 

 1. היעדר אחריות וסייגים
  • מובהר לסוכן כי החברה הינה גורם מתווך בלבד, ואינה צד להתקשרות בין לקוחות הסוכן לספקי החבילות או לכל היחסים ביניהם ואין לה כל אחריות בקשר עם ההתקשרות ביניהם, ולפיכך כל טענה תביעה או דרישה שתהיה בין לקוחות אלו לנותני חבילות השירותים, תלובן ביניהם כל קשר לחברה. הלקוח יוכל לבצע ביטול של חבילת הלינה, בהתאם לתנאי החבילה, מול בית המלון, החברה או הסוכן.
  • מובהר כי אתר החברה נותן אפשרות להזמין נופש בבתי מלון בלבד, ועל פי המידע שנמסר לה על ידי ספק בתי המלון אשר עימה היא עובדת מבלי לוודא נתונים אלו, ולפיכך בשום מקרה לא תהיה החברה אחראית לתוכן שיימסר לה על ידי ספק בתי המלון או לווידוא פרטים אשר ימסרו לה על ידו לרבות לנכונותם, דיוקם, שקיפותם או אמינותם.
  • מובהר ללקוח ולסוכן כי החברה אינה חברת תיירות על פי הגדרתה בדין, ואינה צד לעסקה בין המלון או משווק המלון ללקוחות. החברה אינה אחראית לטיב השירותים שינתנו במסגרת חבילת השירות או לטיב המלון או השירותים הקשורים אליהם ואינה בוחנת את חבילות השירות על פי פרמטרים כלשהם. החברה אינה אחראית לתוצאות של התקשרויות בין המלון או ספק חבילות הלינה ללקוחות ולא ערבה לכל אלמנט הקשור בהם לרבות איכות מהימנות או תזמון, ואינה מספקת להם אחריות או ביטוח כלשהו. החברה שומרת לעצמה הזכות שלא למכור חבילת לינה ללקוח כלשהו, לשיקול דעתה ללא צורך בנימוק. יתכן ובפרסום חבילת לינה או במסגרת העברת הפרטים לסוכן יפלו טעויות או שגיאות והחברה אינה אחראית או ערבה לתוכן המלל שירשם או למהימנותו או דיוקו.
  • בשום מקרה לא תחול אחריות ישירה או עקיפה על החברה בגין כל נזק אובדן או חיוב שיגרם לסוכן ו/או ללקוח במסגרת שיווק, מכירת או ביצוע חבילת הלינה, מכל סיבה שהיא. בשום מקרה לא תהיה החברה אחראית לכל נזק עקיף, תוצאתי או נסיבתי שיגרם לסוכן ללקוח ו\או לנותן השירותים בקשר עם השירותים על פי הסכם זה לרבות אובדן הכנסה, פגיעה ברווחים וכיו"ב.
  • הסוכן מתחייב לשפות את החברה בגין כל נזק אובדן או חיוב שיגרם לה עקב תביעה של צד שלישי שמקורה בהפרת התחייבויות הסוכן על פי הסכם זה, לרבות שכר טרחת עורכי דין.

 

 

 1. אבטחת מידע ומדיניות פרטיות
  • כל אחד מהצדדים מתחייב לשמור בסודיות ולא לגלות כל מידע הקשור לצד השני אשר מעצם טיבו וטבעו הינו סודי.
  • החברה עושה שימוש באפליקציות מסרים ותשלומים קיימות, ועל כן, מדיניות הפרטיות ואבטחת המידע של אותן אפליקציות תחול על הסוכן.
  • החברה תהיה רשאית לעשות שימוש במידע שמסר הסוכן, או שנאסף לגביו, לשם אספקת השירותים ללקוח וכן לצרכיה הפנימיים, ובלבד ששימוש במידע כאמור, שאינו לצורך מתן השירותים, אינו מזהה את הסוכן באופן אישי (ובכלל זה, פילוח מידע לצרכים סטטיסטיים ועוד).

 

 1. הסוכן לא יהיה רשאי להמחות כל זכות או חובה על פי הסכם זה אלא באישור החברה מראש ובכתב.

 

 1. הסכם זה יחול על כל הפעילות שיבצע הסוכן למול החברה או לקוחותיו.

 

 1. כללי
  • בהתקשרותך בהסכם זה, הנך מאשר את תנאי השימוש של האתר בכתובת trizaza.com.
  • שום ויתור, הנחה, הימנעות מפעולה, קבלת תשלום או מתן ארכה לא ייחשבו כויתור על זכויות על פי ההסכם או על פי כל דין או כהיווצרות נוהג בין הצדדים לגבי מקרים אחרים בהם לא תקוים אותה זכות ולא ישמשו כמניעה לתביעה.

 

 

 

 

 

Secured By miniOrange